Rezerwacja masażu: +48 789 135 607 | zapraszamy codziennie do naszych salonów w Krakowie i Gdyni od 10:00 do 22:00

Studio masażu w Krakowie

Studio masażu - polityka pruwatności

Drogi Użytkowniku!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna – w dzisiejszej „cyfrowej” rzeczywistości – jest ochrona Twojej prywatności. Dlatego przekazujemy niniejszy dokument. Znajdziesz w nim podstawowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies (tzw. ciasteczek), w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej: https://mysera87.59.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Administratorem niniejszej strony internetowej i podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Milena Mysera działającą pod firmą Milena Mysera „DEWI” (ul. Aleja Zygmunta Krasińskiego 24A, 30-101 Kraków, NIP: 7282619983, REGON: 360764218). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem ww. danych, skontaktuj się z Nami drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@studio-masazu.eu

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE z 2016 r., L 119, s. 1-88, dalej jako „RODO”). Pojęcie przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkie operacje związane z tymi danymi, jak m.in. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie, usuwanie i niszczenie.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, skuteczny i maksymalnie przejrzysty. W szczególności:

 • w pełni respektujemy Twoje prawa gwarantowane RODO oraz inne przepisy obowiązującego prawa (w tym stosowne procedury bezpieczeństwa);
 • na Twoje żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, jednak przy wykorzystaniu minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko taką ilość danych osobowych, które są wymagane do realizacji wyznaczonego celu (np. realizacji zamówienia w sklepie internetowym);
 • nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne;
 • tak dalece, jak to tylko możliwe, zapewniamy poprawność, integralność i poufność Twoich danych osobowych;
 • powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie zaufanym i sprawdzonym podmiotom wskazanym w treści niniejszego dokumentu; podmioty te gwarantują stosowanie środków i procedur zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio (np. dzięki nazwisku) lub pośrednio (np. dzięki danym pseudonimizowanym jak numer identyfikujący).

W ramach korzystania z naszej strony internetowej, przetwarzaniu podlegają Twoje dane osobowe następujących kategorii:

 • dane, które Ty nam przekazałeś – obejmują w szczególności Twoje dane identyfikacyjne, udostępnione przez Ciebie w związku z sesją na naszej stronie internetowej (przykładowo: Twoje imię oraz adres e-mail – w przypadku rejestracji konta w naszym sklepie internetowym). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak ich przekazania uniemożliwi korzystanie przez Ciebie z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • Twoje dane pobierane automatycznie – chodzi o dane automatycznie przechowywane przez pliki cookies i inne narzędzia śledzące (przykładowo: adres IP przypisany do Twojego komputera, czy nazwa wykorzystywanej przez Ciebie domeny). Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników (wnioski wynikające z tej analizy wykorzystamy dla poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej);
 • Twoje dane publicznie dostępne – takie dane możemy przetwarzać w graniach obowiązującego prawa, m.in. dla celów optymalizacji naszej oferty.
 1. TWOJE PRAWA.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – art. 7 RODO;
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych – art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

Ponadto, w związku z przetwarzaniem Twoich danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane teleadresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 1. WYKAZ POWIERZEŃ.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty zewnętrzne, których usługi są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym realizacji świadczonych przez nas usług. Korzystamy tylko z usług takich podmiotów, które dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i należycie chroniło Twoje prawa.

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 • NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, funkcjonujący pod adresem MyDevil.net – w celu przechowywania danych na serwerze;
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308,USA – w celu zbierania zapisów do Newslettera i obsługi usługi Newslettera, gdzie przetwarzane są Twoje dane;

Ponadto, jeśli wynika to z prawnego obowiązku, udostępniamy Twoje dane osobowe sądom, uprawnionym organom państwowym, jak prokuratura, policja oraz państwowym urzędom (np. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przekazujesz nam w przypadku:

 • kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontaktu e-mail;
 • korzystania z naszego sklepu internetowego (rejestracji konta użytkownika, składania zamówień);
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
 • reklamacji i odstąpienia od umowy.

Kontakt – komunikując się z nami (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego) przekazujesz nam swój adres email. Ponadto, w treści wiadomości możesz przekazać nam swoje inne dane osobowe (np. imię i nazwisko). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu. W opisanej sytuacji Twoje dane są wykorzystywane w celu kontaktu z Tobą. Prawnym uzasadnieniem ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikającą z nawiązania kontaktu z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto, Twoje dane mogą być przetwarzane po zakończeniu kontaktu w celu uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja korespondencji na potrzeby udokumentowania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystanie z naszego sklepu internetowego – Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z założeniem przez Ciebie konta (konto użytkownika) i złożeniem zamówienia w sklepie internetowym.

Zakładając konto użytkownika, przekazujesz nam adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy oraz miejscowość, numer domu, ewentualnie mieszkania) oraz numer telefonu. Ponadto możesz przekazać inne Twoje dane (np. swój NIP). Podanie ww. danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie będzie możliwa rejestracja konta użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu utworzenia ww. konta użytkownika oraz stworzenia możliwości korzystania z niego. Prawnym uzasadnieniem przetwarzania tych danych jest cel realizacji umowy o prowadzenie konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym, przekazujesz nam adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy oraz miejscowość, numer domu i ewentualnie mieszkania), numer telefonu oraz – stosownie do przypadku – dane do wystawienia faktury (zwłaszcza nr konta bankowego i NIP). Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale bez nich nie będzie możliwa realizacja zamówienia. Uzasadnienie przetwarzania ww. danych stanowią: wykonanie umowy sprzedaży w wyniku złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz względy archiwalne i marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zawarte w zamówieniu złożonym w naszym sklepie internetowym przetwarzane są w ramach platformy WooCommerce. Przetwarzanie następuje do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Faktury – stosowanie do obowiązującego prawa – są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Za pośrednictwem sklepu internetowego są zamawiane i realizowane vouchery. Podczas zamówienia musisz podać odpowiedni kod z vouchera. Możliwe jest wysłanie vouchera innej osobie (jako prezent). W takim przypadku w rachubę wchodzi wskazanie danych innej osoby (imię, e-mail) – wówczas osoba ta otrzyma powiadomienie za pośrednictwem e-mail wraz z voucherem.

Newsletter – jeśli chcesz otrzymywać przygotowywany przez nas Newsletter, przekazujesz nam adres email oraz imię na formularzu zapisu dostępnym w ramach naszej strony internetowej. Przekazanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane udostępnione podczas zapisu do Newslettera są przetwarzane w ramach systemu Mailchimp. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Przysługują Ci również uprawnienia do sprostowania danych zapisanych w bazie Newslettera, usunięcia tych danych, jak również przenoszenia danych w granicach określonych obowiązującym prawem.

Reklamacja i odstąpienie od umowy – w razie, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, przekujesz nam dane zawarte w reklamacji albo stosownym oświadczeniu: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy oraz miejscowość, numer domu i ewentualnie mieszkania), numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. Uzasadnieniem przetwarzania tych danych jest wypełnienie obowiązku prawnego, jakim jest realizacja procedury reklamacyjnej lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie ww. danych następuje do momentu zakończenia procedury reklamacji/odstąpienia od umowy.

 1. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Nie przetwarzamy Twoich danych dłużej, niż to konieczne. Okres przechowywania danych jest ustalany w sposób następujący:

 • jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, dane są przechowywane do momentu wycofania tej zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń;
 • jeśli podstawą przetwarzania jest nasz inny uzasadniony interes, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w razie, gdy prawo daje podstawę do tego sprzeciwu);
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 1. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych stron internetowych, my również wykorzystujemy pliki cookies. Przy wejściu na naszą stronę internetową zostaniesz poproszony o akceptację dotycząca plików cookies.

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, przechowywanymi na komputerze, tablecie itd., w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (sesyjne pliki cookies) albo po dłuższym czasie (trwałe pliki cookies). Informacje, które są gromadzone przez pliki cookies dotyczą w szczególności adresu IP użytkownika, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, ustawień języka, rodzaju używanego systemu operacyjnego, czy dostawcy usług internetowych.

Cookies spełniają wiele ważnych funkcji. W szczególności, zapewniają prawidłowe funkcjonowania strony internetowej, poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej, pozwalają wyświetlać pliki multimedialne oraz zapewniają funkcje społecznościowe. Możesz jednak wyłączyć obsługę tych plików lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki), choć w tym przypadku korzystanie z naszej strony może być utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

Korzystamy także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Dzięki plikom cookies i innym technologiom, Hotjar pozwala na analizowanie Twojego zachowania na naszej stronie internetowej (m.in. przewijanie strony, ruch kursora, typ używanej przeglądarki, język używany do wyświetlania naszej strony internetowej), umożliwiając także nagrania sesji. Pozyskanie tych danych jest istotne z punktu widzenia wprowadzenia korzystnych zmian na naszej stronie internetowej (adres IP jest jednak anonimizowany; zamazywane są także dane wprowadzane w pola formularzy, dane liczbowe oraz e-maile). Szerzej na temat usługi Hotjar zobacz tutaj: www.hotjar.com.

W celach śledzenia statystyk naszej strony internetowej i ulepszenia jej treści pod kątem Twoich preferencji korzystamy z usługi Google Analytics. Ta usługa działa w oparciu o pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby (adresy IP są anonimizowane). Do nas trafiają m.in. następujące dane: liczba osób odwiedzających stronę internetową, czas spędzony na stronie, identyfikatory reklamowe itd. Szerzej na temat usługi Google Analytics zobacz tutaj: https://support.google.com/analytics/ answer/6004245?p=privpol_data&hl=pl.

Z uwagi na kwestie remarketingu wykorzystujemy również usługę Google Ads (system reklamowy Google). Szerzej w kwestii znaczenia remarketingu zobacz tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=pl.

 1. FACEBOOK

Korzystamy również z wtyczki Messenger, która umożliwia Twój kontakt z nami (czat). Messenger jest powiązany z Facebokiem: logowanie następuje za pośrednictwem Facebooka, informacje są wysyłane do Facebooka i odpowiedź na nie następuje także z poziomu Facebooka.

Korzystając z Messengera, część Twoich danych jest zbierana automatycznie (np. adres IP, dane przeglądarki, czy informacje na temat systemu operacyjnego). Inne dane możesz nam przekazać w treści wiadomości (np. adres). Będą one przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Niniejsza polityka prywatności jest integralną częścią naszego Regulaminu.

W pełni respektujemy szczególne znaczenie ochrony prywatności dzieci (osoby poniżej 16 roku życia). Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci, a my nie przetwarzamy danych osobowych ich dotyczących.

Co do zasady, odbiorcami Twoich danych osobowych nie są osoby mające siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Niektóre Twoje dane mogą być jednak przetwarzane poza tym obszarem z uwagi na wykorzystywanie przez nas narzędzia dostarczane przez Google.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności naszej strony internetowej (zwłaszcza przez wzgląd na zmianę prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju technologii informatycznych). O wszelkich zmianach polityki prywatności niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Studio masażu w Krakowie poleca

Masaże Holistyczne

Zabieg dla osób ceniących pracę nie tylko z ciałem, ale również z duchowością i energią.

Studio masażu w Krakowie poleca

Masaż Klasyczny

Zabieg dla osób ceniących pracę nie tylko z ciałem, ale również z duchowością i energią.

Studio masażu w Krakowie poleca

Masaż Hawajski

Zabieg dla osób ceniących pracę nie tylko z ciałem, ale również z duchowością i energią.

Kontakt z nami

Opinie Naszych Klientów

poczuj sam magię masażu...

5/5
Profesjonalnie , klimatycznie , masaż cudowny ! Pobyt w Krakowie bardzo udany. Polecam
Anna
Warszawa
5/5
Polecam masażystę Tomasza. Idealne czytanie ciała , synchronizacja sesji z oddechem. Rytuał nieziemski.
Iwona
Kraków
5/5
Te masaże są uzależniające 🙂 Coś pięknego. Oryginalna holistyka na wyciągnięcie ręki.
Witek
Opoczno
5/5
Jedyne miejsce w Krakowie gdzie doświadczyłam prawdziwego masażu Lomi Lomi. Brawo !
Justyna
Krzeszowice

Masaże Holistyczne w Studio Masażu

Masaż holistyczny to wyjątkowe doświadczenie ciała, umysłu i duszy, jest formą pracy z ciałem, która ma na celu zharmonizowanie naszej wewnętrznej energii. Opiera się na starożytnych indyjskich praktykach jogi, masażu i uzdrawiającego dotyku. Masaż holistyczny może być wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Wyszkolony praktyk pomoże odbiorcy zrelaksować się i obudzić zmysły. Medytacyjna muzyka i uspokajające aromaty przeniosą Cię z dala od pełnego stresu dnia do stanu wyciszenia, gdy będziesz pogrążać się w całkowitym relaksie.

Masaż Klasyczny w Studio Masażu

Masaż klasyczny jest najczęściej praktykowaną formą masażu na świecie. Wykorzystuje gładkie, płynne pociągnięcia i długi, stały nacisk, aby zachęcić do głębokiego relaksu. Masaż ten stanowi połączenie kilku stylów masażu, w tym szwedzkiego i tkanek głębokich. Stosowany jest w celu zmniejszenia stresu i napięcia mięśniowego, poprawy krążenia oraz ukojenia napiętych mięśni i obolałych stawów. Zabieg ten wykonywany jest przy średnim lub mocnym nacisku terapeuty, który używa knykci, przedramion lub dłoni do pracy nad różnymi częściami ciała.

Masaż Hawajski Lomi Lomi Nui

Poddaj się rewitalizującemu masażowi hawajskiemu, który skupia się na głębszych tkankach ciała. Masaż Lomi Lomi Nui to starożytna sztuka hawajska, która działa na wszystkich poziomach istoty. Zabieg wykonywany jest za pomocą dłoni, przedramion i łokci. Jego celem jest usunięcie blokad w Twoim ciele i przekształcenie negatywnej energii w pozytywną. Masaż ten zawiera w sobie ducha Aloha poprzez połączenie medytacji, dotyku i muzyki.